Насловна
Small Medium Large  | mk MK | EN |
Собрание на акционери 2016 год Испечати Е-пошта

pdf Јавен повик за Собрание на акционери за 13.04.2016 63.11 Kb

pdf Вклучување на нови точки во дневен ред 51.76 Kb

pdf Вкупен број акции и гласачки права 41.71 Kb

pdf Образец на полномошно 31.33 Kb

pdf Образец на пријава 45.60 Kb

pdf Овластување полномошници 57.55 Kb 

pdf Прашања од акционерите 45.20 Kb 

pdf Предлагање нови одлуки 51.22 Kb 

 pdf Мак. Турист АД Ск. - Годишна сметка за 2015год. -поединечна 311.91 Kb

pdf Предлог-Одлука за одобрување на Годишна с-ка и финансиски извештаи за 2015 година 55.82 Kb 

pdf Ревидирани финасиски извештаи на Македонијатуирист АД Ск.-со Мислење на ревизор-11.03.2016 1.66 Mb

pdf Предлог-Одлука за одобрување на Годишна с-ка и финансиски извештаи за 2015 година - ревидирани 46.53 Kb 

 pdf Годишен извештај од работењето на Друштвото за 2015 година 718.43 Kb

pdf Предлог-Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2015 година 44.80 Kb

pdf Извештај за работењето на Надзорниот одбор во 2015 година 824.82 Kb 

pdf Предлог-Одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорен одбор во 2015 година 48.80 Kb 

 pdf Извештај за работењето на Управниот одбор во 2015 година 796.21 Kb

pdf Предлог-Одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управен одбор во 2015 година 55.54 Kb

pdf Годишен извештај за работењето на Внатрешна ревизија за 2015 184.33 Kb

pdf Предлог-Одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешна Ревизија во 2015 година 45.24 Kb 

pdf Предлог-Одлука за распределба на добивка за 2015 година 57.27 Kb

pdf Предлог-Одлука за исплата на дивиденда и утврдување дивиденден календар за 2015 година 50.51 Kb

pdf Предлог-Одлука за избор на овластен ревизор за 2016 година 43.03 Kb

pdf Одлука за избор на Претседавач на Собрание на акционери 13.04.2016 700.19 Kb

pdf Одлука за одобрување на Годишна сметка и Финансиски извештаи за 2015 година 933.48 Kb 

pdf Одлука за одобрување на Годишна сметка и Финансиски извештаи за 2015 година - ревидирани 811.43 Kb

pdf Одлука за одобрување на Извештајот од работењето на Друштвото во 2015 година 746.50 Kb 

pdf Одлука за одобрување на Извештајот од работата на Надзорниот одбор во 2015 година 901.18 Kb

pdf Одлука за одобрување на Извештајот од работата на Управниот одбор во 2015 година 834.32 Kb

pdf Одлука за одобрување на Годишен извештај за работата на Внатрешната ревизија во 2015 година 736.48 Kb

pdf Одлука за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар за 2015 година 754.98 Kb  

pdf Одлука за распределба на добивката на Друштвото за 2015 година 1000.94 Kb 

pdf Одлука за избор на овластен ревизор за 2016 година 670.03 Kb 

pdf Ревидирани финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за 2015 со Мислење од ревизорот 1.66 Mb