Насловна
Small Medium Large  | mk MK | EN |
Собрание на акционери 2015 год Испечати Е-пошта

pdf Мак.Турист АД Ск.-Годишна сметка за 2014год.-поединечна 439.52 Kb

pdf Јавен повик за Собрание на акционери за 15.04.2015год. 87.76 Kb

pdf Годишен извештај од работењето на Македонијатурист АД Скопје за 2014 715.79 Kb

pdf Вклучување на нови точки во дневен ред 51.77 Kb

pdf Вкупен број акции и гласачки права 41.59 Kb

pdf Образец на полномошно 31.16 Kb

pdf Образец на пријава 35.10 Kb

pdf Овластување полномошници 57.55 Kb

pdf Прашања од акционерите 45.20 Kb

pdf Предлагање нови одлуки 51.22 Kb

pdf Предлог-Одлука за одобрување на Годишна с-ка и финансиски извештаи за 2014 година 55.86 Kb

pdf Ревидирани финасиски извештаи на Македонијатурист АД Ск. за 2014-со Мислење од ревиз 1.50 Mb

pdf Предлог-Одлука за одобрување на Годишна с-ка и финансиски извештаи за 2014 година - ревидирани 46.33 Kb

pdf Предлог-Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2014 година 44.61 Kb

pdf Извештај за работењето на Надзорниот одбор во 2014 година 876.17 Kb

pdf Предлог-Одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорен одбор во 2014 година 48.60 Kb

pdf Извештај за работењето на Управниот одбор во 2014 година 758.33 Kb

pdf Предлог-Одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управен одбор во 2014 година 55.34 Kb

pdf Годишен извештај за работењето на Внатрешната ревизија во 2014 година 150.00 Kb

pdf Предлог-Одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешна Ревизија во 2014 година 44.87 Kb

pdf Предлог-Одлука за распределба на добивка за 2014 година 57.66 Kb

pdf Предлог-Одлука за исплата на дивиденда и утврдување дивиденден календар за 2014 година 50.22 Kb

pdf Предлог-Одлука за избор на овластен ревизор за 2015 година 42.82 Kb

 pdf Ревидиран Дневен ред за Собрание на акционери 15 47.70 Kb

 jpg Одлука за избор на овластен ревизор за 2015 година 133.51 Kb

jpg Одлука за избор на претседавач 140.74 Kb

jpg Одлука за исплата на дивиденда за 2014 година и утврдување на дивиденден календар 155.67 Kb

jpg Одлука за одобрување на Годишна сметка и Финансиски извештаи за 2014 година - неревидирани 197.42 Kb

jpg Одлука за одобрување на Годишна сметка и Финансиски извештаи за 2014 година-ревидирани 170.51 Kb

jpg Одлука за распределба на добивка за 2014 година 215.21 Kb

jpg Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2014 година 152.35 Kb

jpg Одлука за усвојување на Годишен извештај од работењето на Внатрешната ревизија за 2014 година 151.24 Kb

jpg Одлука за усвојување на Годишен извештај од работењето на Надзорниот одбор во 2014 година 192.59 Kb

jpg Одлука за усвојување на Годишен извештај од работењето на Управниот одбор во 2014 година 192.59 Kb