Насловна
Small Medium Large  | mk MK | EN |
Испечати Е-пошта

Финансиски извештаи за 2013 год.

pdf Биланс на успех неконсолидиран 01.01.-31.03.2013год 62.77 Kb

pdf Коментар на биланс на успех-01.01-31.03.2013год__ 97.82 Kb

pdf Биланс на успех-Консолидиран 01.01-31.03.2013год 62.81 Kb
xls Неконсолидирани финансиски извештаи за период 01,01-30,06,2013 год 187.00 Kb

pdf Коментар на Неконсолидираниот и Консолидираниот Биланс на успех-30,06,2013 год. 100.62 Kb

xls Консолидирани финансиски извештаи за период 01,01-30,06,2013 год. 187.00 Kb

 pdf Биланс на успех -01.01.-30.09.2013-единечен неконсолидиран 63.20 Kb

pdf Биланс на успех 01.01-30.09.2013-консолидиран 63.10 Kb

pdf Коментар на Билансот на Успех-30.09.2013-единечен и консолидиран 100.48 Kb

pdf Бизнис план за 2014 на Македонијатурист А.Д. -Скопје-30,12,2013 111.58 Kb

pdf Биланс на успех-01.01.-31.12.2013-не консолидиран-неревидиран 63.69 Kb

pdf Биланс на состојба-01.01.-31.12.2013-не консолидиран-неревидиран 64.37 Kb

pdf Извештај за паричен тек-01.01-31.12.2013-неконсолидиран-неревидиран 71.55 Kb

pdf Извештај за промени во капиталот-01.01.-31.12.2013-не консолидиран-неревидиран 47.52 Kb

pdf Коментар на Билансот на успех-01.01-31.12.2013-неконсолидиран-неревидиран 78.65 Kb

pdf Биланс на успех-01.01.-31.12.2013-Консолидиран-неревидиран 63.92 Kb

pdf Биланс на состојба- 01.01.-31.12.2013-Консолидиран-неревидиран 64.38 Kb

pdf Извештај за паричниот тек-01.01.-31.12.2013-Консолидиран-неревидиран 71.55 Kb

pdf Извештај за промени во капиталот-01.01-31.12.2013-Консолидиран-неревидиран 47.65 Kb