Насловна
Small Medium Large  | mk MK | EN |
  • Македонијатурист а.д. Скопје
  • Македонијатурист а.д. Скопје
  • Македонијатурист а.д. Скопје
  • Македонијатурист а.д. Скопје
  • Македонијатурист а.д. Скопје
  • Македонијатурист а.д. Скопје
  • Македонијатурист а.д. Скопје
  • Македонијатурист а.д. Скопје
Испечати Е-пошта

И з в е с т у в а њ е


 “Македонијатурист“ АД Скопје известува дека со Одлука на Управен одбор, бр. 02-3522 од 31.10.2012 година, подружницата Хотел “Бристол“ е затворена за работа сметано од 10.11.2012 година, поради нерентабилно и неекономично работење и искажана континуирана загуба. 

Оваа одлука е одобрена од страна на Надзорниот одбор на Друштвото, на седницата одржана на 31.10.2012 година.  


    “Македонијатурист“ АД Скопје