Насловна
Small Medium Large  | mk MK | EN |
Собрание на акционери 2013 год Испечати Е-пошта
pdf Пријава за учество 41.05 Kb
pdf Мак.Турист-Ск.-Годишна сметка за 2012 год.-поединечна 1.41 Mb
pdf Предлог-Одлука за одобрување на Годишна сметка-поедин.за 2012г 55.53 Kb
pdf Мак.Турист-Ск.-Ревидирани поединечни финанс.извештаи за 2012 со Мислење 1.57 Mb
pdf Предлог-Одлука за одобрување на Ревидирана Годишна сметка за 2012г 46.44 Kb
pdf Годишен извештај од работењето на Друштвото за 2012 г. со Мислење 1.39 Mb
pdf Предлог-Одлука за одобрување на Годишен Извештај од работењето на Друштвото за 2012 44.56 Kb
pdf Извештај од Надзорен одбор за 2012 71.56 Kbpdf Резиме на Ревидирани Консолидирани финансиски извештаи за 2012 1.98 Mb
pdf Предлог-Одлука за одобривање на Извештај од Н.Одбор за 2012г 45.60 Kb
pdf Извештај од Управен Одбор за 2012 50.88 Kb
pdf Предлог-Одлука за одобрување на Извештај од Управен Одбор за 2012 45.15 Kb
pdf Годишен извештај за Внатрешна ревизија за 2012г 196.69 Kb
pdf Предлог-Одлука за одобрување на Извештај од Внатрешна ревизја за 2012г 44.92 Kb
pdf Предлог-Одлука за распределба на добивката за 2012г 55.29 Kb
pdf Предлог-Одлука за исплата на дивиденда за 2012г. и дивиденден календар 53.74 Kb
pdf Предлог-Одлука за избор на овластен ревизор за 2013 год 42.04 Kb