Насловна
Small Medium Large  | mk MK | EN |
Испечати Е-пошта

sobranie2012.jpg

pdf Предлог одлука за одобрување на Годишната сметка 37.98 Kb

pdf Финансиски извештаи-Ревидирани 6.50 Mb

pdf Предлог одлука за одобрување на Финансиските извештаи за годината која завршува на 31,12,2011 ревидирани од овластен ревизор 35.42 Kb

pdf Годишен извештај за работењето на Друштвото 424.94 Kb

pdf Предлог одлука за одобрување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31,12,2011 34.52 Kb

pdf Извештај за работата на Надзорниот одбор 83.57 Kb

pdf Предлог одлука за одобрување на Извештајот од работата на Надзорниот одбор за годината која завршува на 31.12.2011 35.08 Kb

pdf Извештај за работата на Управниот одбор 51.76 Kb

pdf Предлог одлука за одобрување на Извештај за работата на Управниот одбор за годината која завршува на 31,12,2011 28.98 Kb

pdf Извештај за работата на Внатрешната ревизија за годината која завршува на 31,12,2011 127.49 Kb

pdf Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија за годината која завршува на 31,12,2011 35.19 Kb

pdf Предлог одлука за распределба на добивка 47.61 Kb

pdf Предлог одлука за исплата на дивиденда за годината која завршува на 31,12,2011 40.20 Kb

pdf Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2012 28.45 K

pdf Консолидирана годишна сметка на Македонијатурист АД Скопје 2.87 Mb


pdf Предлог одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка,ревидирана од овластен ревизор за годината која завршува на 31,12,2011 35.71 Kb

pdf Консолидирани финансиски извештаи-Ревидирани 6.73 Mb

pdf Предлог одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка ревидирана од овластен ревизор за годината која завршува на 31,12,2011 35.39 Kb

doc Вклучување на нови точки во дневниот ред 33.00 Kb

doc Вкупен број на Акции 27.00 Kb

doc Прашања до акционерите 32.00 Kb

doc Предлагање нови одлуки 31.50 Kb

doc Овластување полномошници 40.00 Kb

doc Пријава за учество на собрание 28.00 Kb

pdf 1.Одлука за именување на Претседавач на Собранието 212.05 Kb

pdf 2.Одлука за одобрување на Годишната сметка и Финасиските извештаи за 2011 година 319.05 Kb

pdf 3.Одлука за одобрување на Годишната сметка и Финансиските извештаи-ревидирани за 2011 година 265.50 Kb

pdf 4.Одлука за одобрување на Извештајот за работата на Друштвото за 2011 година 242.66 Kb

pdf 5.Одлука за одобрување на Годишниот извештај на Внатрешната ревизија за 2011 година 253.05 Kb

pdf 6.Одлука за одобрување на Извештајот за работата на У.О. за 2011 година 262.75 Kb

pdf 7.Одлука за одобрување на Извештајот за работата на Н.О. во 2011 година 259.92 Kb

pdf 8.Одлука за распределба на добивката за 2011 година 307.89 Kb

pdf 9.Одлука за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар за 2011 година 274.48 Kb

pdf 10.Одлука за доделување на парични награди 332.13 Kb

pdf 11.Одлука за избор на ревизор за 2012год 198.23 Kb

pdf 12.Одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи за 2011 год 263.04 Kb

pdf 13.Одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи-ревидирани за 2011 год 279.83 Kb

pdf 14.Резиме на Ревидирани единечни финансиски извештаи за 2011 год 2.59 Mb

pdf 15.Резиме на Ревидирани консолидирани финансиски извештаи за 2011 год 2.76 Mb

pdf Македонијатурист АД - Скопје-Известување за Трансакциони сметки 51.21 Kb